“BUY LAND, THEY`RE NOT

MAKING IT ANYMORE” 

Mark Twain

  • Facebook
  • 1

השקעה בקרקעות - למה זה בטוח?

קצב גידול אוכלוסין

ישראל צמחה ב-70 שנות קיומה יותר מפי 10 ומה צופן לנו העתיד? על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעוד כ-30 שנים, בשנת 2048 ממש בחגיגת ה-100 למדינה, האוכלוסייה תמנה מעל ל-15 מיליון תושבים. כמעט פי 2 מהיום

מיצוי השטחים המיועדים למגורים

מאז קום המדינה ועד היום ניצלנו יותר מ-90% מכלל הקרקעות המיועדות לבניה. על פי ״תוכנית אסטרטגית לדיור 2040״, שנת מיצוי השטחים הפתוחים, ללא התחדשות עירונית ותחת צפיפות נוכחית הינה 2033

הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל

מטרות הרפורמה: יעול המנגנונים הממשלתיים לניהול המקרקעין, קיצור הליכי תכנון, הגדלת היצע הקרקעות המשווקות למגורים

ועידוד היוזמה הפרטית והמוניציפלית

תשואות גבוהות

מחזיקי קרקע פרטית עשויים ליהנות פעמיים.

בפעם הראשונה, מהעלייה הספונטנית במחירי הנדל"ן. בפעם השנייה הם נהנים מהשינוי במצב הסטטוטורי של הקרקע. כלומר, בכל אחד משלבי האישורים לבנייה על קרקע נתונה - שוויה עולה

ki800x392.2018708T091610.jpg

קרית אונו

תוכנית קא/322/א

מתחם זה מורכב משכונת מגורים ואזורי מסחר ומשרדים נוספים. השטחים הציבוריים והפארקים משלימים את אופייה של השכונה

גוש 6178

1374475550.jpg

גדרה

תוכנית 453-0340554

התכנית הכוללנית מהווה בסיס למדיניות התכנון של גדרה תוך מתן מענה לשנת יעד 2040

גוש 3865

598f68c486.jpg

כפר סבא

 כס/2035

במתחם צפון בן יהודה (מתחם מספר 6) תחול עלייה בכמות היחידות ושטחי התעסוקה, שגובה היחידות מוערך בכ 9400 יחידות

גוש 7595

חדרה.jpg

חדרה

 חד/2020 מתחם 14 

ביסוסה של העיר חדרה כעיר ראשה המהווה מרכז נפתי. ב. יצירת מסגרת תכנונית בת קיבולת סופית של 185,000 נפש ואף מעבר לכך. במסגרת זו, התווית עיקרי התכנון לשכונות המגורים החדשות ולאזורי הפיתוח החדשים

גוש 10027

2016-07-31_motzkinbyalik.jpg

קרית ביאליק

תוכנית:352-0357228

תוכנית : 352-0357228. על פי התוכנית הקרקע נמצאת במתחם 3, ביעוד מגורים עם צפיפות מינימום 11 יח"ד לדונם נטו

10530

ליווי אישי בכל התהליך

רישום בטאבו

כל הנכסים נרשמים בטאבו כדי לספק למשקיע ביטחון מלא

בבעלית ברטית